Huishoudelijk Reglement

HOOFDSTUK I

BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1

De vereniging draagt de naam FURALOPERS TERVUREN, VZW.

De voertaal is het Nederlands.

Artikel 2

De vereniging is gevestigd te 3080 Tervuren.

HOOFDSTUK II

LEDEN, TOETREDING, ONTSLAG, UITSLUITING EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN

Artikel 3

Elkeen kan lid worden van de vereniging. Hiervoor dient hij of zij jaarlijks het door het bestuur vastgesteld lidgeld vooruit te betalen in december. De actieve leden kunnen genieten van een verzekering indien zij zich jaarlijks houden aan de richtlijnen voorgeschreven door het bestuur van de vereniging en samen met het lidgeld de voor deze verzekering vastgestelde premie betalen. De opname van de leden in het ledenbestand van de vereniging gebeurt op datum dat alle voorwaarden van hun lidmaatschap voor de eerste maal vervuld zijn.

HOOFDSTUK III

HET BESTUUR

Artikel 4

Om zich kandidaat te stellen voor een functie binnen het bestuur moet men minstens één jaar deel uitmaken van de vereniging en stemgerechtigd zijn. De kandidaturen voor het bestuur dienen schriftelijk, uiterlijk 15 dagen vóór de algemene vergadering van de VZW, bij de secretaris te worden ingediend.

Artikel 5

De taken van het bestuur zijn het algemeen beheer en de werking van de vereniging.

Artikel 6

De procedure voor de verkiezingen van de leden van het bestuur gebeurt door de algemene vergadering van de VZW.

HOOFDSTUK IV

REKENINGEN EN BEGROTING

Artikel 7

Alle financiële verrichtingen dienen te verlopen via één of meerdere rekeningen geopend op naam van de vereniging bij een financiële instelling. Indien de kastoestand het toelaat dient een deel van de beschikbare gelden op een spaarrekening te worden geplaatst. In geen enkel geval kunnen de fondsen eigendom van de vereniging gebruikt worden voor speculatieve beleggingen.

Het bestuur dient elk jaar de rekening en de begroting aan de algemene vergadering van de VZW voor te leggen.

Artikel 8

De beschikbare gelden van de vereniging kunnen onder andere worden aangewend voor:

HOOFDSTUK V

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING

Artikel 9

Elk jaar zal er een jaarlijkse ledenvergadering georganiseerd worden voor alle leden die normalerwijze plaatsvind onmiddelijk na de algemene ledenvergadering van de VZW. Deze vergadering behandelt de sportieve en extra sportieve aangelegenheden van de club. Deze vergadering behandelt niet de aangelegenheden die wettelijk door de algemene vergadering van de VZW dienen behandeld te worden, te weten : de kwijtingen, de rekeningen, de begroting, het aanstellen van de bestuursleden, het wijzigen van de statuten, het opheffen van de vereniging.

DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANVULLEND OP DE STATUTEN WERD OPGESTELD EN GOEDGEKEURD TE TERVUREN.