Over ons‎ > ‎

Statuten

Statuten Furalopers Tervuren VZW

De ondergetekenden (= stichtende leden)
1. Marleen Lemmens, Kapelweg 3 3040 Neerijse geboren op 13/12/1957 te Etterbeek
2. Els De Breucker, Oppemstraat 22 3080 Tervuren geboren op 11/06/1968 te St-Niklaas
3. Scheere Wim, Hertenbergstraat 11, 3080 Tervuren geboren op15 februari 1959 te Antwerpen
4. Anne-Marie Bels, Duisburgsesteenweg 14, 3080 Tervuren geboren op 25/03/1956 te Ukkel
5. Luc Verboven, Duisburgsesteenweg 14, 3080 Tervuren geboren op 23/07/1962 te Brussel 1000
6. Lieve Jonné, Heidestraat 16, 3080 Duisburg geboren op 8 juli 1957 te Ukkel
7. Marie Bastin, Hertenbergstraat 11, 3080 Tervuren op 21 Juli 1961 te Vielsalm
8. Alain Schiffeleers, Sint-Jansstraat 3, 3080 Tervuren, geboren op 13 mei 1965 te Sint-Truiden
9. Taelemans Eric, Peperstraat 106, 3080 Tervuren, geboren op 02 mei 1963 te Etterbeek
allen van Belgische nationaliteit en
10.Harry Janssen, Beekstraat 16 1933 Sterrebeek, geboren op 12 maart 1940 te Heeze, Nederland van Nederlandse nationaliteit
zijn tijdens de oprichtingsvergadering van 20 november 2009 te Tervuren, overeengekomen onder elkaar, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, de Wet van 16 januari 2003 en de Wet van 6 mei 2009, waarvan ze de statuten als volgt hebben bepaald :
STATUTEN FURALOPERS TERVUREN vzw
HOOFDSTUK I - Naam, doel, zetel, duur.
Artikel 1
§1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Furalopers Tervuren VZW, afgekort Furalopers VZW.
§2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting ‘vzw’, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 3080 Tervuren, Hertenbergstraat 11, 3080 Tervuren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven.
Artikel 3
De zetel kan gewijzigd worden door de Raad van Bestuur.
Artikel 4
§1 De vereniging heeft tot doel het bevorderen van het joggen, het fondlopen en het wandelen en dit zowel recreatief als in wedstrijdverband.
§2 Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer het organiseren van loopwedstrijden en looptrainingen.
§3 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.
§4 De vereniging mag ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan de doelen waarvoor zij werd opgericht of aan een goed doel ten voordele van verenigingen (vb tehuizen voor gehandicapten).
§5 Om het maatschappelijk doel te bereiken zal de vereniging overgaan tot het vragen van de nodige erkenning bij de bevoegde overheidsinstanties en zich aansluiten bij toepasselijke sport koepelorganisaties.
Artikel 5 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.
HOOFDSTUK II - Leden
Artikel 6
§1 Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste zes bedragen.. De leden van de vereniging zijn de ondergetekende stichters en de toegetreden leden, voor zover het lid in orde is met het lidgeld.
§2 De vereniging bestaat uit leden, die de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering hebben.
Artikel 7
§1 Om lid te worden van de vereniging moet men:
a)de statuten van de vereniging onderschrijven
b)aanvaard worden door de raad van bestuur, bij volstrekte meerderheid van stemmen. De raad van bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.
§2 De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag ervan wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. De bijdrage mag het bedrag van 50 euro niet overschrijden.
Artikel 8
De rechten en plichten van de leden van de vereniging worden geregeld door het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd door de raad van bestuur.
Artikel 9
§1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.
§2 Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een schrijven aan de voorzitter. Hun ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.
§3 De leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn niet betalen, worden geacht ontslagnemend uit de vereniging te zijn.
§4 Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, kan diens lidmaatschap, op voorstel
van de raad van bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden, worden beëindigd door een bijzonder besluit van de algemene vergadering en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is. Het lid van wie de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht om gehoord te worden.
§5 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.
Artikel 10
De leden hebben geen enkele verplichting uit hoofde van de verplichtingen van de vereniging.
Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz.
HOOFDSTUK III – Raad van bestuur
Artikel 11
§1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden.
§2 Het bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van 4 jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders zijn herbenoembaar. Leden die tussentijds bij gewone meerderheid verkozen worden, worden benoemd voor de resterende termijn van de 4 jarige bestuursperiode.
§3 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Artikel 12
§1 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die dienstig zijn tot verwezenlijking tot de doeleinden van de vereniging. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken
§2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
Artikel 13
De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies zijn onverenigbaar.
Artikel 14
De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de raad
van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door een schrijven aan de voorzitter en/of de secretaris van de raad van bestuur.
Artikel 15
De vereniging wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder de voorzitter, hierbij gezamenlijk optredend. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren naar één van de bestuursleden.
Artikel 16
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht
Artikel 17
§1 De raad van bestuur vergadert minstens 3 maal per jaar.
§2 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of de secretaris. De oproeping gebeurt schriftelijk, tenminste twee dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.
§3 De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
§4 De raad van bestuur kan slechts beslissen indien de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
§5 Bestuursleden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door een ander bestuurslid worden vertegenwoordigd. Ieder bestuurslid kan maximaal één volmacht dragen.
Artikel 18
Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en bewaard worden in een speciaal register. Het verslag wordt aan alle bestuurders bezorgd, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering. Het register wordt bewaard op de zetel van de vereniging waar de leden er inzage kunnen van nemen zonder verplaatsing van het register. De beslissingen van de raad van bestuur worden aan de leden kenbaar gemaakt via het clubblad, een mededeling, op de webstek of op welke manier dan ook. De uittreksels die moeten overlegd worden en al de andere akten worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
HOOFDSTUK IV – Algemene vergadering
Artikel 19
De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
Artikel 20
§1 De algemene vergadering zal minstens één maal per jaar in het eerste kwartaal worden bijeengeroepen.
De voorzitter van de raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen.
§2 Op schriftelijk verzoek van 1/5 van de leden van de vereniging roept de voorzitter een buitengewone algemene vergadering bijeen, ten laatste één maand na de aanvraag hiertoe.
§3 Alle leden worden ten minste acht dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen. De oproeping vermeldt dag, uur, plaats van de vergadering, alsook de agenda.
§4 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 21
Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door een ander lid worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum één volmacht dragen
Artikel 22
Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezigen of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt.
Artikel 23
§ 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
§2 Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
-de wijziging van de statuten,
-de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
-de kwijting aan de bestuurders en rekeningnazichters,
-de goedkeuring van de begroting en de rekening,
-de uitsluiting van een lid,
-de ontbinding van de vereniging,
-de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
-en alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
§3 Over de wijziging van de statuten en over de ontbinding van de vereniging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer tenminste 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een besluit inzake de wijziging van de statuten of inzake de ontbinding van de vereniging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§4 In geval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten met een meerderheid bedoeld in voorgaand lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
§5 Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Artikel 24
De beslissingen van de algemene vergadering worden bijgehouden in het register van de notulen en
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, en dit binnen de twee maanden na de algemene vergadering. Het register wordt bewaard op de zetel van de vereniging waar alle leden er inzage kunnen van nemen zonder  verplaatsing van het register.

Ċ
Axel Verspeelt,
12 aug. 2012 08:29
Comments